Smittskyddsläkare Anders Lindbloms forskning tar fram nya rön om en bakterie Rickettsia som uppstår vid fästingbett och är vanligare än man trott.

Det Anders Lindblom kommit fram till i sin forskning är att det är mellan 3 till 20 procent som får bakterien i samband med fästingbett.

Bakterien Rickettsia överförs främst via fästingar, men även andra leddjur som löss, loppor och kvalster kan sprida den. De flesta får inga symptom, men några patienter i forskningsstudien har uppvisat lindrig hjärnhinneinflammation, hudutslag, feber och muskelvärk.

Avhandlingen visar att Rickettsia helvetica är utbredd i Sverige. Eftersom diagnostik av Rickettsia vid symtom efter fästingbett sällan utförs är sjukdomen sannolikt underdiagnostiserad. Vid sjukdom efter fästingbett bör Rickettsiadiagnostik hållas i åtanke. Då kombinerade infektioner med Rickettsia, Borrelia och Anaplasma förekommer och symtombilderna vid samtliga av dessa infektioner kan vara diffusa och ospecifika behövs mikrobiologisk diagnostik för att utröna vilket agens som orsakar infektion efter fästingbett.

*Anders Lindblom, smittskyddsläkare, med dr, Landstinget Dalarna; institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet; Centrum för klinisk forskning, Falun.

Läs mer här och här och här